Tillstånd och förhållningssätt

Tack för att du bevarar filmvänligheten i Norrköping!

Den filmvänliga staden Norrköping är en varm och välkomnande stad som gillar utveckling och att det händer spännande saker. Företag, organisationer, kommun och allmänhet är positivt inställda till filminspelningar. Den känslan vill vi bevara vilket gynnar produktioner nu och i framtiden.

Det utrymme en inspelning tar av allmänna ytor eller intrång i människors vardag måste vi gemensamt hantera på ett ömsesidigt korrekt och respektfullt sätt. Värdegrunden är enkel: så som du vill bli bemött ska du bemöta andra. Konkreta exempel på hur vi gemensamt bevarar den filmvänliga staden Norrköping:

  • För dialog i förväg med de som blir direkt berörda av inspelningen, t ex boende och näringsidkare i området.
  • Var nåbar, förmedla korrekt och tydlig information och ha ett gott bemötande under inspelningen.
  • Återställ ett område till det ursprungliga skicket och ge feedback till och tacka alla utanför produktionen som på olika sätt hjälpt till.

Tillståndsansökan

Att filma med en kamera på axeln, på allmän plats, utan att störa allmänheten genom att t.ex. sätta ner utrustning, ställa upp lampor mm, kräver inget tillstånd. Men när man filmar på allmän plats och behöver informera allmänheten, ställa ner utrustning, lägga räls, reservera parkeringsplatser m.m. så behövs tillstånd. Detta är lagstadgat.

Att tänka på innan du filmar

Det viktigaste när du söker tillstånd är att vara ute i god tid. Kontakta gärna alla berörda aktörer redan innan du skickar in din ansökan. Sök de tillstånd du behöver senast två veckor före planerad inspelning. Vid större inspelningar som påverkar stadens trafik och boendeparkeringar behöver du söka tillstånd tre veckor före startdatum. Om inspelningen blir försenad ska du kontakta berörda förvaltningar och myndigheter. Detsamma gäller om en inspelningsdag inte blir av. Då förhindrar du att gator och parkeringar inte stängs av i onödan.

Filma på offentlig plats

På offentlig plats behövs tillstånd både från polis och markägare. Markägaren kan tex vara en kommun eller privat. Är markägaren Norrköpings Kommun sker ansökan om att använda platsen via polisen. Är markägaren inte Norrköpings Kommun behöver produktionen söka separata tillstånd av respektive markägare.

Det är polisens tillståndsavdelning som sköter hanteringen och som skall ha in den fullständiga ansökan. Polisen kontaktar i sin tur berörda parter som uttalar sig och det är polisen som meddelar om ansökan är godkänd eller får avslag och varför.

Gör din ansökan senast två veckor före planerad inspelning. Polisen skickar ärendet på remiss till berörda nämnder och myndigheter.

För att snabba på hanteringen av din ansökan bör du skicka med:

  • Information om datum, plats och tid för inspelningen
  • Karta och ritning på all etablering, till exempel fordon, teknik m.m
  • Information om hur, var och när korta stopp av trafik och gående ska ske
  • En tydlig ritning som inkluderar alla trafikslag i de fall du önskar att en parkering, gata eller område ska stängas av helt.

Ditt ärende handläggs först när du har betalat in den aktuella ansökningsavgiften. Blir din ansökan godkänd sammanställer Polisen alla villkor och skickar ut en bekräftelse via e-post och postgång. På Polisens hemsida hittar du mer information och ansökningsblanketter.

Om inspelningen innehåller vapen, rån eller annat som kan uppfattas som en verklig händelse, kontakta Polisen på telefon: 114 14 och begär ledningscentralen.

Om ni behöver stänga av en gata helt ska ni ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan). Det kan vara för att gatan behöver grusläggas, rökfyllas eller att en bil ska köra i fel riktning. Oftast behövs ingen TA-plan för att stoppa fordon 1-3 minuter vid tagning. Det räcker att du ansöker om detta i polisansökan, så skrivs det in i polistillståndet.

Kontakta Norrköpings kommun för att få en godkänd TA-plan.

 

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför ett detaljplanerat område dvs. en offentlig plats och om filminspelningen att påverka större vägar, broar, vattenleder och tunnlar ska du istället ansöka om tillstånd hos Trafikverket. Trafikverket är ansvarig myndighet och kan svara på dina frågor. Trafikverket nås bäst per telefon: 0771-92 19 21.

För filmning med drönare, se aktuella regler på Luftfartsverkets hemsida.