Produktionsstöd

Regionalt produktionsstöd

Film i Öst har till uppdrag att stödja filmare i produktion av kort- och dokumentärfilm. Stödet kan se ut på flera sätt och ges i form av coaching eller liknande personellt stöd och eller kontanta medel. Omfånget samt storleken på stödet kan variera mellan olika filmprojekt och görs i samråd med filmkonsulent. Vid fördelningen av filmstöd beaktar Film i Öst de regionala kulturpolitiska målen som rör kvalitet, originalitet och tillgänglighet, och jobbar med utgångspunkt från barn- och ungdomsperspektivet samt jämställdhets- och mångfaldsperspektivet.

I övrigt skall filmen produceras helt eller delvis i någon av de östgötska kommunerna, inspelningen kan dock göras på annan ort. Produktionsbolaget ska ha sitt säte i länet och/eller att produktionsteamet är bosatta i regionen. Undantag kan göras för filmare som studerar filmutbildning på annan ort. Långfilmer ingår idag inte i Film i Östs uppdrag, undantag kan ske för dokumentärfilm. Produktioner i samband med utbildning kan ej erhålla stöd.

Produktionsstödet kan som mest uppgå till femtiotusen per projekt.

Läs mer om Regionalt produktionsstöd här.